STATUTUL FEDERAŢIEI COLUMBOFILE BALCANICE

Cuprins

Structură

Art. 1

Federaţia Columbofilă Balcanică (prescurtat F.C.B.) este o asociaţie fără scop lucrativ şi are un caracter absolut benevol, compusă din societăţi columbofile naţionale şi seminaţionale ale ţărilor aparţinând zonei balcanice şi cele limitrofe din centrul şi estul Europei.

Sediul social este la Târgovişte – România, str. Calea Domnească, nr. 171A, judeţul Dâmboviţa, cod 130003.

Asociaţiile columbofile naţionale şi seminaţionale afiliate la F.C.B. declară că acceptă prezentul statut şi îşi iau angajamentul să i se conformeze. Se angajează de asemenea să renunţe la toate acţiunile în justiţie împotriva F.C.B.

Scopuri (obiective)

Art. 2

F.C.B. are ca scopuri dezvoltarea sportului columbofil sub toate formele sale, precum şi studiul problemelor columbofile de interes general. Ea autorizează şi reglementează organizarea Balcaniadelor columbofile şi a Congreselor Balcanice.

Unul din principalele obiective ale F.C.B. este de asemenea, dezvoltarea şi consolidarea prieteniei între columbofilii din toate ţările.

Art. 3

Principiile cartei F.C.B. constau în:

Art. 4

F.C.B., recunoaşte Federaţia Columbofilă Internaţională şi se angajează să respecte liniile directoare generale de practicare a sportului columbofil emanate de la Congresele F.C.I. Tot odată se angajează să organizeze Balcaniadele în anii dintre Olimpiadele F.C.I.

Congrese

Art. 5

F.C.B. este condusă, în mod suveran, de către congrese.

Congresele F.C.B. se organizează cu ocazia şi în cadrul Balcaniadelor columbofile organizate din doi în doi ani de către Societatea Columbofilă Naţională sau seminaţională a F.C.B., care va fi desemnată în acest scop de către congresul precedent.

Congresele se ocupă în principal de chestiuni de ordin statutar, administrativ, sportiv şi financiar.

Efectuează alegeri statutare precum şi acceptarea sub avizul Comitetului Director, a societăţilor ce au introdus o cerere de adeziune în calitate de membru.

Art. 6

Pentru a fi admisă în calitate de membră a F.C.B., societatea este obligată să introducă o cerere la sediul F.C.B. cu cel mult două luni înainte de data Balcaniadei columbofile.

Această cerere trebuie să fie însoţită de un raport referitor la activitatea columbofilă a asociaţiei, numărul de membri, numărul de porumbei, organizarea concursurilor, numărul lor, distanţele de desfăşurare etc.

Societatea solicitantă va adăuga cererii sale două exemplare ale statutului său, precum şi o scrisoare de la o societate deja membră a F.C.B., şi care acceptă să-i susţină candidatura.

Art. 7

Excluderea unui membru poate fi decisă de majoritatea membrilor reuniţi în Congresul Balcanic statutar.

Art. 8

Toate congresele încep dimineaţa în perspectiva susţinerii unei zile întregi de lucru.

Art. 9

În cazul în care cel puţin trei societăţi afiliate îşi exprimă dorinţa organizării, cu indicarea motivului, a unui congres extraordinar, acesta poate fi convocat. În asemenea cazuri, locul de desfăşurare va fi lăsat la aprecierea Comitetului Director.

Comitetul Director, statutar, prin majoritatea membrilor săi, are, de asemenea, puterea de a convoca congrese extraordinare.

Art. 10

Pentru a putea fi incluse pe ordinea de zi a Congreselor Internaţionale organizate în cadrul unei Balcaniade columbofile, propunerile motivate trebuie să parvină secretarului general al F.C.B. cu cel puţin patru luni înaintea datei de deschidere a Balcaniadei.

În cazul unui congres extraordinar, propunerile motivate trebuie să parvină secretariatului general al F.C.B. cu cel puţin douăzeci şi cinci de zile înainte de data congresului.

Art. 11

În cazul Congreselor Balcanice organizate cu ocazia unei Balcaniade, propunerile, motivate, transmise secretariatului general cu patru luni înainte de data deschiderii Balcaniadei, sunt comunicate împreună cu ordinea de zi, societăţile naţionale membre cu cel puţin o lună înainte de data congresului.

În cazul unui congres extraordinar această înştiinţare trebuie să fie făcută cu zece zile înainte de data congresului.

Art. 12

Toate articolele şi documentele redactate de către F.C.B. sunt întocmite în limba franceză. Federaţiile membre pot opta pentru utilizarea altei limbi de circulaţie internaţională în corespondenţa lor cu F.C.B.

Art. 13

Congresele F.C.B. sunt publice, lucrările congresului sunt prezidate de preşedintele fondator care veghează la respectarea întocmai a prevederilor statutare.

Art. 14

Voturile se validează prin „majoritate absolută”, adică jumătate plus unu din sufragiile exprimate. În caz de paritate a voturilor, intervine votul preşedintelui fondator, care este preponderent.

Voturile pot fi exprimate astfel:

Dreptul de vot, un vot pentru fiecare ţară, este acordat delegaţilor prezenţi la congres.

Societăţile afiliate reprezentate oficial şi regulamentar faţă de F.C.B., dispun la congres de un vot pentru fiecare ţară.

Toate chestiunile care nu figurează pe ordinea de zi a unui congres, pot fi incluse pentru a fi discutate în cursul acestuia, dacă această dorinţă este exprimată în scris de cel puţin trei Societăţi Naţionale.

Această prevedere nu se extinde în cazul cererilor de modificare a statutului.

Nici un vot nu este admis pentru o chestiune ce nu figurează pe ordinea de zi, cu excepţia cazurilor prevăzute în aliniatul precedent.

Congresele Balcanice organizate în cadrul unei balcaniade, au dreptul să înfiinţeze comisii.

Art. 15

Pentru a fi recunoscut ca delegat, un membru al congresului trebuie să aibă cel puţin 30 de ani împliniţi, să aibă calitatea de practicant al columbofiliei de cel puţin cinci ani, să posede naţionalitatea ţării reprezentate, să fie membru al societăţii acesteia şi să fie mandatat de către aceasta.

Fiecare societate membră are dreptul să trimită doi delegaţi la Congresul Internaţional cât şi la Congresul Extraordinar. Delegaţii nu pot reprezenta decât societatea de către care sunt abilitaţi.

Societăţile care nu participă cu porumbei la o Balcaniadă şi nu trimit delegaţii naţionale, pot să desemneze unul sau mai mulţi observatori la congres, pentru care vor acoperi cheltuielile de călătorie şi de sejur.

Aceştia pot lua parte la discuţiile congresului, pot prezenta sugestii, dar nu vor fi admişi la vot.

Dacă dintr-o ţară se afiliază la F.C.B. mai multe societăţi seminaţionale, la Congresele Balcaniadei pot participa câte doi delegaţi de la fiecare societate afiliată, dar dreptul la vot şi-l poate exercita decât o singură persoană din ţara respectivă stabilită de părţi şi nominalizată la începutul congresului.

Art. 16

Ţara care şi-a prezentat candidatura pentru organizarea unei balcaniade şi a fost desemnată de către un Congres Internaţional, este obligată:

Cheltuielile ocazionate de sejurul delegaţilor oficiali la congres, al arbitrilor şi al membrilor Comitetului Director revin obligatoriu societăţii columbofile organizatoare.

Comitetul Director

Art. 17

Membrii comitetului director:

Membrii supleanţi sau delegaţii la Congresul Balcanic – câte doi reprezentanţi de la fiecare societate columbofilă naţională membră. Ei pot asista la şedinţele Comitetului Director, dar nu au drept de vot. Sunt nominalizaţi la fiecare Balcaniadă, iar mandatul lor este de 2 ani.

Preşedintele fondator este persoana care a avut iniţiativa înfiinţării F.C.B., garantul continuităţii şi întăririi F.C.B., veghează permanent la respectarea întocmai a prevederilor statutare, inclusiv a principiilor cartei şi obiectivelor F.C.B.

El are drept de veto atunci când consideră că sunt încălcate prevederile statutare şi este pusă în pericol existenţa F.C.B.

Preşedintele executiv este desemnat prin rotaţie (din 2 în 2 ani), în persoana preşedintelui societăţii columbofile care urmează să organizeze Balcaniada. În acelaşi mod se desemnează şi vicepreşedintele organizatoric.

Celelalte funcţii din Comitetul Director se aleg de către delegaţii la Congres.

Secretarul general este ales de către Comitetul Director pentru doi ani.

Pentru a face parte din C.D., membrii trebuie să fi împlinit vârsta de 30 ani şi să aibă de cel puţin cinci ani calitatea de practicant activ al columbofiliei în cadrul societăţii pe care o reprezintă, să posede naţionalitatea ţării pe care o reprezintă şi să fie mandatat de către societatea sa.

Toute personne exerçant a titre principal une activité professionnelle en rapport avec le sport colombophile ne peut siéger au Comité Directeur (sera mise en vigueur apres 5 ans depuis la fondation de la F.C.B.).

O ţară nu poate număra decât un membru în acest comitet (în afară de preşedintele executiv, vicepreşedintele organizatoric şi secretarul general). Pierderea acestei calităţi conduce la pierderea mandatului lor.

Comitetul Director este ales pentru doi ani. Alegerea sa şi demisiile se operează în cadrul şi cu ocazia unei Balcaniade. Ceilalţi membri sunt aleşi prin majoritate simplă. Ei sunt reeligibili cu condiţia să fie în continuare acreditaţi şi prezentaţi de către societăţile lor naţionale.

Preşedintele fondator şi preşedintele executiv reprezintă F.C.B. în toate împrejurările, conduc dezbaterile şi intervin pentru respectarea statutului şi a regulamentului.

În caz de imposibilitate de exercitare a mandatului preşedintelui executiv, el este înlocuit de către vicepreşedintele organizatoric. Dacă şi acesta este incapabil de exercitare, mandatul va fi încredinţat vicepreşedintelui tehnic sau secretarului general.

Aceste mandate pot fi ocupate până la Congresul Balcanic organizat în cadrul primei Balcaniade ce urmează.

Candidaturile pentru orice post de membru al C.D. trebuie să fie primite de secretariatul general, cu cel puţin patru luni înainte de alegeri şi să fie incluse în ordinea de zi a congresului.

Art. 18

Comitetul Director convoacă congresele a căror ordine de zi i-au parvenit în termenele prevăzute în statut. El ia contact cu preşedintele societăţii organizatoare a Balcaniadei şi îi dă instrucţiuni utile în scopul unei bune organizări a acesteia.

Art. 19

În intervalele dintre Congrese, are puterile cele mai extinse, cât despre gestiunea F.C.B. şi alte executări ale deciziilor congreselor, ia toate dispoziţiile şi deciziile dictate de împrejurări, care nu se manifestă sub nici o formă în contradicţie cu statutul.

Art. 20

Toate situaţiile neprevăzute explicit în statut şi care prezintă caracter de urgenţă sunt rezolvate de către C.D. în conformitate cu spiritul sportiv şi în interesul F.C.B. sau al societăţilor oficiale.

Art. 21

Soluţia adoptată în asemenea caz va fi comunicată la cel mai apropiat Congres Balcanic.

Art. 22

Comitetul Director se reuneşte în principiu o dată pe an, la data fixată de preşedintele executiv, cu avizul preşedintelui fondator. El poate fi convocat oricând pentru un motiv urgent solicitat de către unul dintre membrii săi şi sub rezerva că autorizarea va fi acordată de preşedintele executiv, cu avizul preşedintelui fondator.

Dejunul în cursul zilei de muncă cade în sarcina F.C.B.

Art. 23

Orice convocare a unei şedinţe a C.D. trebuie să fie adresată cu cel puţin opt zile înainte de data şedinţei cu menţionarea ordinii de zi.

În caz de urgenţă, pe care doar preşedintele îl poate stabili, această procedură poate fi scurtată.

Art. 24

Pentru a putea delibera în mod valabil, C.D. trebuie să reunească cel puţin majoritatea membrilor aleşi. În caz de egalitate de voturi, votul Preşedintelui fondator este preponderent.

Art. 25

Raportul activităţii C.D. şi al Secretarului General este prezentat la fiecare Balcaniadă.

Art. 26

Membrii C.D. pot fi înlocuiţi la şedinţele C.D. de către un alt membru aparţinând societăţii columbofile al cărei membru este cel înlocuit.

Art. 27

Rezolvarea afacerilor curente este încredinţată preşedintelui fondator, preşedintelui executiv, precum şi secretarului general, acesta din urmă asigură redactarea şi expedierea corespondenţei pe care o prezintă preşedintelui fondator şi celui executiv şi o semnează împreună cu ei.

Secretarul general este, de asemenea, însărcinat cu redactarea proceselor verbale; veghează ca cel puţin două exemplare ale proceselor verbale aferente congreselor să fie expediate societăţilor membre în primele 45 de zile care urmează reuniunii. Este obligat să trimită aceleaşi documente tuturor membrilor C.D.; la fel procedează cu procesul verbal al reuniunilor C.D.

Ţine la zi statutul F.C.B.

Art. 28

Procesul-verbal al unui congres este considerat adoptat dacă nici o reclamaţie nu a fost adresată secretariatului general în termen de 45 de zile după expedierea acestuia societăţilor afiliate.

Art. 29

Orice scrisoare sau document provenit de la un grup nerecunoscut de către F.C.B. trebuie să fie comunicat societăţii naţionale regulamentar afiliată.

Secretarul general nu îi poate da curs decât după primirea unui răspuns din partea societăţii interesate.

Dacă acest răspuns nu îi parvine în intervalele normale de timp, supune cazul Comitetului Director al F.C.B.

Dispoziţii generale

Art. 30

Societăţile naţionale afiliate la F.C.B. nu pot fi afiliate în acelaşi timp la F.C.B. şi la o unitate sau o grupare concurentă sau declarată astfel de către C.D. sau de către congres.

Art. 31

Statutele Societăţilor Naţionale nu pot să acţioneze împotriva obiectivelor şi principiilor F.C.B. Toate Societăţile Naţionale sunt obligate să trimită Secretariatului Naţional şi la cererea sa, un exemplar al statutelor lor şi să facă cunoscute modificările survenite.

Art. 32

F.C.B. poate să decerneze titlul de Membru de Onoare unor persoane cu merite bine întemeiate.

Acest titlu onorific nu conferă nici un drept particular.

Preşedintele fondator poate să decidă şi să confere diploma şi medalia F.C.B. persoanelor demne de această onoare.

Art. 33

F.C.B. este constituită pentru o durată nelimitată.

Prezentul statut nu poate fi modificat decât de Congresul Balcanic extraordinar special convocat, cu avizul prealabil al preşedintelui fondator.

La congres, trebuie să fie prezente cel puţin două treimi din societăţile afiliate.

Votul de modificare trebuie să fie obţinut din două treimi din sufragiile exprimate.

Dacă acest cvorum nu este atins, un al doilea congres extraordinar regulamentar convocat poate să se pronunţe prin majoritatea voturilor.

Art. 34

Dizolvarea F.C.B. trebuie să fie pronunţată în aceleaşi condiţii ca la articolul anterior, dar cu 3/4 din voturi.

Congresul extraordinar care pronunţă dizolvarea decide asupra destinaţiei capitalului social al F.C.B.

Art. 35

Societăţile columbofile membre se obligă să facă toate demersurile către instituţiile abilitate ale ţărilor pe care le reprezintă pentru obţinerea documentelor necesare care să faciliteze organizarea de concursuri şi expoziţii cu porumbei voiajori de pe teritoriile ţărilor respective.

Art. 36

Asociaţiile columbofile membre sunt:

STATUT

Preşedinte Fondator
LIVIU ŞTEFĂNESCU